Member Login   |  

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Tel. 66(02) 942-8790, (66) 063-491-5932  E-mail: contactnovask@gmail.com

บริษัท โนวาส์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552  ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2554 ผู้บริหารของบริหารของบริษัทได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปัจจุบันกระบวนการผลิตสินค้าอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์